നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗം ഇങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു

താമസിക്കുന്ന വീട് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതം വായിക്കണമെന്നും ആ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീടിനകത്തുള്ള സന്തോഷം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഉണ്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ വീടിന്റെ ഓരോ ദിക്കുകളും.

   
"

കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വാസ്തു അനുസരിച്ച് വേണം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. വസ്തു അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിനെ വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ദിക്കുകളും മൂലകളും ഉണ്ട്. ഈ എട്ടരക്കകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വടക്ക്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള താമസം അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം. വടക്ക് ഭാഗം ധനത്തിന്റെ ആകർഷണീയത ഉള്ള ദിശയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു പരിഗണന നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് കൂമ്പാരങ്ങളോ ചമ്മല മറ്റുള്ളവ അടിച്ചുകൂട്ടിയ രീതിയോ ഉണ്ടാകരുത്. വീടിനകത്തെ വേസ്റ്റ് വെള്ളങ്ങളോ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളോ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതും അഴുക്കുചാലുകൾ ഇതിലൂടെ പോകുന്നതും വലിയ ദോഷമാണ്. അതേസമയം ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ജലം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഉത്തമമാണ്. വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഒരു രീതി ആയിരിക്കണം വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top