അനാഥയായ പെൺകുട്ടിക്ക്‌ ജോലിക്ക് നിന്ന വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചത്

മഹാലക്ഷ്മി എന്ന പെൺകുട്ടി പഠനത്തിൽ വളരെയധികം വീട്ടുകാർക്ക് അവളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവളെ അവിടെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ആക്കി. എന്നാൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളെ ഒരു ജോലിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് തന്നെ വീട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചു. അത്രയും സാമ്പത്തികശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട്.

   
"

തന്നെ അവളും അതേ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രോക്കർ സഹായത്തോടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് മഹാലക്ഷ്മിയെ പറഞ്ഞയച്ചത്. കുറച്ചുനാളുകൾക്ക് ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഒരു അനാഥാ ബാലികയായി മാറി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവളുടെ അനാഥത്വം ആ ബ്രോക്കർ മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ.

തിരിച്ചറിയാം. ഇനി ഇവൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ പരമാവധി ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തന്നെ അവളെ വലിയ ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. കൂടുതൽ ശമ്പളം അവരുടെ പേരിൽ അയാളും വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് സുസ്മിത എന്ന മുതലാളി പിന്നെ അവളെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ അടിമ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് അത് താങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അവളെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top