നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സാധനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദുരിതം എല്ലാം മാറും

പെട്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധനാക്കുന്ന ദേവനാണ് പരമശിവൻ ആണ് പരമശിവൻ ഇത് ശിവ ഭക്തരെ എതിർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അല്പം ജലം നൽകിയാൽ പോലും പരമശിവൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധനാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത വിശ്വസിച്ച് വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നതല്ല ഭഗവാൻ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് ഇത് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവും വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു തൻറെ ഭക്തർ എല്ലാവരെയും മക്കളായി കണക്കാക്കുന്നു അതിനാൽ പരമശിവൻ നല്ല അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അത് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ശിവ ഭക്തർക്ക് ഇത് അനുഭവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സകല പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു കൂടാതെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒഴിഞ്ഞ സർവൈശ്വര്യം നൽകിയ ഭഗവാൻ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ആണ്.

   
"

ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ചില വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാകുന്നു കൊണ്ടുവരികയും അവർ നിത്യവും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശുഭദിനം തന്നെയാണ്. ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ജന്മജന്മാന്ത്രങ്ങളായി നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ദുരന്തങ്ങളും കഷ്ടതകളും അഥവാ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ ഭഗവാൻറെ ഏതെല്ലാ വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു ഒഴിയും എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഭക്ഷണം പരമശിവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭസ്മം പൂശുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ആകുന്നു പിന്നിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച അവസാനം ഭസ്മമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഭഗവാൻ ഭസ്മം ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top