നിലവിളക്ക് ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മളുടെ ഭവനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ രണ്ട് നേരം നിലവിളക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രാവിലെ ഒരു തിരിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സന്ധ്യാസമയത്ത് രണ്ട് തിരിയിട്ടും കത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. പല തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അതായത് എപ്പോഴും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഉറപ്പുവരുത്തി വേണം നിലവിളക്ക് കൊടുക്കാൻ ശുദ്ധീ വൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന ആളിന്റെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ വിളക്കിന്റെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടാണ് മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒഴിച്ച് എണ്ണ തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വിളക്ക് കഴുകാതെ ദിവസവും കത്തിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം തുണി വെച്ച് കഴുകി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി വേണം ദിവസവും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തെണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വിളക്കിനൊപ്പം ഒരു കിണ്ടിയിൽ ശുദ്ധമായ ജലവും ഒരു തുളസിക്കാതിരുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *