നമ്മുടെ കടബാധ്യതയുമായി മാറാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

മഹാദേവൻ പരമശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും പുത്രൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി നമ്മുടെ സ്വന്തം മുരുക ഭഗവാൻ ആയിരം നാവാണ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്തും നേടിത്തരുന്ന ഭഗവാനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ധനവരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സുരുകി കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ മനസ്സ് കണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് മുരുകൻ. ധനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മനപ്രയാസ പെടുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് വിശ്വാസം. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ തൊഴിൽപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തൊഴിൽപരമായ നിങ്ങൾ അലയുകയാണ്.

   
"

ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് മനസ്സുരുകി മനസ്സറിഞ്ഞ് എൻറെ ഭഗവാനെ എൻറെ മുരുക ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഭഗവാനെ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഭഗവാന പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഭഗവാനെ സ്വന്തം ഉപാസന മൂർത്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കി സ്വന്തം ദേവൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഭഗവാൻ വേണ്ട വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്തു നിരന്തരം നിങ്ങൾ മുരുക ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെച്ചടിവെച്ചടി ഉയരും നോക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനപരമായ ഉണ്ടാകില്ല എന്നത് ഉറപ്പ് 100% ഉറപ്പ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ആണുള്ളത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹംഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലട്ടുന്ന നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നിമിഷം ഇത് കേൾക്കാനിടയായ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട് ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ വേണ്ട വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ നടക്കുവോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top