നമുക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാനായി അരിപ്പാത്രത്തിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കൂ

ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആയിട്ട് തലമുറകളായിട്ട് നമ്മളുടെ മുത്തശ്ശിമാരും പഴയ തലമുറക്കാരും ഒക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ്. കാരണമെന്നു പറയുന്നത് ഏതൊരു വീട്ടിലാണോ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് അവിടെയാണ് കഷ്ടകാലം ദുരിതവും അസുഖങ്ങളും രോഗാവസ്ഥയും ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം വിളയാടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള അരിപ്പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ആ ഒരു ചൈതന്യമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള 108 വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

   
"

മഞ്ഞൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആയിരിക്കുന്ന പാത്രം കാലിയാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കലും ഉപ്പുപാത്രം കാലിയാകാൻ വിടരുത് ഒരു അര ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അര ഭാഗത്തിന് താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങി നിറച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉപ്പയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം കുറയില്ല എന്നത് സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ പാത്രം എന്നും പറയുന്നത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട കാര്യം അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വസ്തുവാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അരി പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു പൂജാമുറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അരി പാത്രവും നമ്മൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top