തുടർച്ചയായി മൂന്നു വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ വഴിപാട് ദേവിക്ക് നടത്തുക ഏതു വലിയ സ്വപ്നവും നടക്കും

സകല ദുരിതങ്ങളും തീർത്ത ഭക്തന് സധ്യത നൽകുന്ന മഹത്വ രൂപമാണ് ദുർഗ്ഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശിവ ശങ്കർ മഹാദേവൻ സർവ്വശക്തൻ പത്നിയും മഹാമായ സർവ്വശക്തൻ ശിവസങ്കര യുടെ ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ദുർഗ്ഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയുടെ പ്രതീകം ദുഷ്ടതയുടെ നാശിനി മാണ് അമ്മ ഇച്ഛാശക്തി ക്രിയാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ദുർഗ്ഗാഭഗവതി യിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി എന്നിവർ വിലയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വരൂപമാണ് അമ്മ മഹാമായ ശ്രീ ദുർഗാ ദേവിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുക ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മഹാപുണ്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള ദുർഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാരാധന തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ.

ഒരു മുട്ടും ഒരു കഷ്ടതയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ ദുർഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദേവിയുടെ ദീപാരാധന കണ്ടു തൊഴുതാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കഷ്ടതകളും എല്ലാം ദുരിതങ്ങളും വിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നിങ്ങളൊരു ജോത്സ്യൻ പോയാലും ഒരു ജ്യോത്സ്യനും പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം കുറവുണ്ട് വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ആ പൂജ ചെയ്യണം ആരും ഒന്നും പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേവിയുടെ വലയം ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും കാര്യമാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വീടിനടുത്തുള്ള ദുർഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാരാധന കണ്ടുതൊഴുന്നേൻ എന്ന് പറയണം എത്രത്തോളം വലിയ പുണ്യമാണ് ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പോയി അമ്മയെ കണ്ട് തൊഴുതാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *