ഈ 5 ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തഴച്ച് വളരുന്നതിന് കാരണം ഈശ്വരാധീനം വർധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്

ഈശ്വരാധീനം എന്നുപറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ചരിയാകളും ഒരുപാട് കാലത്ത് പ്രയത്നവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് ധാരാളം ഭഗവാനേ ഭജിക്കണം ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തണം അതുപോലെതന്നെ ഏതൊരു വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിൽ ആ ആത്മാർത്ഥത ഒരു സത്യസന്ധതയുടെ അംശം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു പാട് കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരാധീനവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈശ്വരാധീനം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ള ചില വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ള ചില ചെടികളെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുകയും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെടികളും.

എല്ലാ വീട്ടിലും വളരണമെന്നില്ല ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ള ചില ചെടികൾ എല്ലാവീട്ടിലും വളരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അവിടെ അവരെ ഈശ്വരസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചെടികൾ അവിടെ തഴച്ചുവളരുന്നു പല ചെടികളും ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കാല ചങ്ങലക്ക് പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വരാതിരിക്കുകയും നശിച്ചുപോവുകയും തുടരെത്തുടരെ വച്ചിട്ടും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും അ ഈശ്വരചൈതന്യം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നത് ആയിട്ടും അപ്പം ഈശ്വരസാന്നിധ്യം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താഴെ വളരുന്ന ചെടികളെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കുപുഷ്പം ആണ് ശങ്കുപുഷ്പം എല്ലാം മണ്ണിലും വളരില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *