സ്റ്റോക്ക് എന്ന അസുഖം മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ

പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രതിരോധമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പല ന്യൂറോളജി ഉള്ളവരെ റഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ട്.നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രധാന റീസൺ പ്രമേഹം പ്രഷർ അതിനുശേഷം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിടുപ്പിന്റെ താളത്തിനുമാണ്. പ്രതിരോധം കാരണമാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മിടുപ്പിന് ഉണ്ടാകുന്ന താളം തെറ്റുകൾ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ രക്തിക്കുന്ന മരുന്നായിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും.

   
"

കട്ടി കുറയുമ്പോൾ പലർക്കും സ്വമേധയാ തൊലിയിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ശർദ്ദിക്കും ബ്ലഡ് വരാം മുറിവ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിർത്താത്ത രീതിയിൽ വരാം. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം തലച്ചോറിനകത്ത് ഇത് കാരണം ഈ മരുന്ന് കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അതും മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവാറുണ്ട്. ഈയൊരു രക്തം അലിയിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടുപ്പിന് താളപ്പിഴ കാരണം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നൂതന ചികിത്സ സംവിധാനമാണ് വൈസ് ഡിവൈസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിടുപ്പുകൾ താളം തെറ്റി തുടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ ഹാർട്ട് നോർമലി പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലിബറലായി പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top