30 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക

സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും ഈ ജഗത്തിൻ്റെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ.മഹാദേവന് ആരാധിച്ചാൽ മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തത് ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര വലിയ കടബയായാലും ഇനി എത്ര വലിയ ശത്രു ആയാലും എത്ര വലിയ എതിരിയായാലും നമുക്ക് നടന്ന കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്ര വലിയ ശക്തിയാണ് മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമേശ്വരന്റെ മൂലമന്ത്രം ഓം നമശിവായ എന്ന് പറയുന്നത് താൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ധനിക്കുന്ന് അതാണ് ഓം നമശിവായ ഓം എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എന്നാണ് നമശിവായ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നത് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് നാം ഭാഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

   
"

എന്നെ തുല്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവനിലേക് അടുക്കുന്തോറും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുക തന്നെ ചെയ്‌യും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ശിവ ഭക്ത രായി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് കേട്ട് ഉടനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടൻ ശിപ്ര പ്രസാദി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ മാറണമെന്നില്ല എല്ലാം സമയതും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും തന്നും തരാതെ വക പരീക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ ഒരികലും കൈവിടില്ല. തൻ്റെ ഭക്തരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തന്നും തരതേയും എല്ലാം പരിക്ഷികും ഭഗവാൻറെ ശക്തിയില് ഒരു ശതമാനം പോലും കുറവ് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യo കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top