നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ മാറ്റാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്യുക

ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ എന്ന് അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അത് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഇത്. യുവാക്കളിലും മദ്യവയസ്സക്കരിലുമാണ് അധികവും ഇത് കാണുന്നത് എല്ലാ ആളുകളിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

   
"

വെള്ളത്തിൻറെ അളവ് കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കിഡ്നിയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മിനറൽസിന്റെയും അനുപാതത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഫോർമേഷൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മിനറൽ സമീപമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതുമൂലം കിഡ്നിക്ക് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി വരുന്ന അതവിടെ ചെറുതായിട്ട് കല്ലുകളായി രൂപപ്പെടുന്നു പക്ഷേ തുടങ്ങുന്നത് മൂത്രവാഹിനിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിത്തുടർന്നത് ആ സമയത്താണ് വേദന വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്.

അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ സ്റ്റോണ് അത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള യൂറിൻ സൈഡിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും അത്രയും വേദനയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. രൂക്ഷമായ തീവ്രമായ വേദനയാണ് അവരാനുഭവിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പിടിച്ചുനിർത്തുക അത് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം സ്മോക്കിംഗ് പലപല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *