മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കളയാം എന്ന് നോക്കാം

കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമാണ് ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ശരീരത്തിലെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയുണ്ട് നല്ല പോലെ അറിയാനായി സാധിക്കും. ശരീരത്തിലെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നതും അതേപോലെതന്നെ.

   
"

എൽവിഎൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തക്കുഴൽ ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന മോശം കൊളസ്ട്രോളിന് എങ്ങനെ കുറക്കാം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം.

ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശരീരത്തിന് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു കളയുന്നത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന് നമുക്ക് ലിവറിൽ എത്തിക്കാനോ അവിടുന്ന് തുറന്നുള്ള കഴിയില്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top