വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചെടി വളര്‍ത്തി നോക്കൂ

ഒരു വീടിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല അഥവാ കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം അതായത് വാസ്തുശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുനിൽക്കണമെന്നും പറയുന്നു ആ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിൻറെ ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയ്ക്ക് ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ചില ചെടികളൊക്കെ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചെന്തെങ്ങ് ഒരു വൃക്ഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

പക്ഷേ ചെന്തെങ്ങ് പറയുന്നത് വീടിൻറെ ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂലയ്ക്ക് നട്ടുവളർത്തുകയാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം പരിപാലിച്ച് അത് നല്ല വളർന്ന് നല്ലോണം കായ്കനികൾ തരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ സർവ്വ ഐശ്വര്യം ആയിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. നശിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പാടില്ല ഇത്തരത്തിൽ നട്ടുവളർത്തി നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും പ്രത്യേകിച്ചും.

സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് കന്നിമൂലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയ്ക്ക് കന്നിമൂലയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് തരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് നന്ത്യാർവട്ടം നട്ടുവളർത്തുന്നതും കെങ്കേമമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top