മലർന്നു കിടന്നാൽ മതി സംഭവിച്ച മുട്ടുകളെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടും

ഇന്ന് ശാരീരികമായി ആളുകൾ ഒരുപാട് നിർത്തുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എല്ലുകയും ആണ് എന്ന അവസ്ഥ. ശരീരത്തെ വളരെയധികം മോശമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ എല്ല് തേയ്മാനം എന്ന അവസ്ഥ മിക്കവാറും ആളുകൾക്കും അൽപ്പദൂരം പോലും നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കളയും. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും.

   
"

നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം വ്യായാമം എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ മുട്ട തേയ്മാനം എന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മലർന്നു കിടന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വ്യായാമങ്ങൾ സഹായിക്കും.

ഇതിനായി ഒരു പരമപ്രധാനത്തിൽ മലർന്ന് കിടക്കുക. കാലുകൾ അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തിയശേഷം മുട്ടിന് താഴെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തലയിണയോ എന്തെങ്കിലും വലിയ പുതപ്പ് റോൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ കിടന്നശേഷം നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തുക. ഉയർത്തിയ കാലുകളുടെ പാദങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് നന്നായി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അല്പം സൈഡിലേക്ക് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ വേദനയ്ക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കും. ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾക്കായി അല്പസമയം കണ്ടെത്താൻ മടിക്കരുത്. വേദനകൾ നിസ്സാരമായി മാറും. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top