നിങ്ങളുടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഈ രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം

സാധാരണയായി പല ആളുകളും ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന പ്രശ്നം കാണുന്നത് പല രീതിയിലും അയിരിക്കാം.എന്നിരുന്നാലും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കുറവല്ല. വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇത്. ചില ആളുകൾക്ക് സമയത്ത് ആയിരിക്കാം മുടി ഒരുപാട് കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നത്. മറ്റു ചിലർക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലയിണയിൽ.

   
"

ഒരുപാട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഇന്ന് തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഷാമ്പു ജെല്ല് കണ്ടീഷണർ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കലുകളുടെ ഭാഗമായി മുടികൊഴിച്ചിൽ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള.

മുടി സാധാരണയായി തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ നിന്നും ദിവസവും കുഴിഞ്ഞു പോകാം. 10, 15 മുടി ഒരു ദിവസം കൊഴിയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് പുതിയ മുടി വരുക എന്നത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുടി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി പൂർണമായും കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെ അലോപ്പേഷ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം അവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെ ശരിയായ ചികിത്സകൾ തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.https://youtu.be/yozFKeQ0fV8

Scroll to Top