വരാഹിദേവിയെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് കാര്യവും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാം

രാത്രിയുടെ ദേവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരാഹിദേവിയെ നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നടക്കാത്ത ആഗ്രഹവും വളരെ പെട്ടെന്ന് സാക്ഷി കിട്ടുന്നത് അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ചും വരാഹി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നിലവിളക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുൻപായും സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വച്ചതിന് ശേഷവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രധാനമായും ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളാണ് ഒരാഹിരേ പ്രാർത്ഥിക്കാനും.

   
"

ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസങ്ങൾ. അമാവാസി പൗർണമി പഞ്ചമി എന്നീ ദിവസങ്ങൾ വരാത്ത ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ കിടക്കുന്നതു പോലും സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാകും. ഏത് ഒരു ഉപകാര്യവും സാധിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം പോരാ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരിശ്രമങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം ആ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക്.

കൂടുതൽ ഫലം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ സഹായിക്കുന്നത്. വഞ്ചന ഘോഷം മന്ത്രവും പഞ്ചമി മന്ത്രവും വരാഹി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായകമാണ്. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും വളരെ നിസ്സാരമായി സാധിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി ഈ പഞ്ചമി മന്ത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലു. ഓം പഞ്ചമി പഞ്ചഭൂതക്ഷി പഞ്ച സഖിയോപചാരിണി ശിവേ നാരായണി നമോസ്തുതേ, എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ മന്ത്രം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ജ്യോതിഷപരമായ അറിവുകൾക്കും അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

https://youtu.be/Llmj9bo5tyQ

Scroll to Top