ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കും ഗ്യാസ് ലഭിക്കാം

ഒരു വീട്ടിൽ പാചകത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം വരെയും ഓടുന്ന ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകവാതകം ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് മാസം വരെയും ഓടാം. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ കൂടുതൽ മാസങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ.

   
"

മദീനത്തോളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായകമാകും. ഇതിനായി ഗ്യാസിലുണ്ടായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി ചോറ് ഇറച്ചി പോലുള്ളവ പരമാവധിയും കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്രമല്ല കുളിക്കാനോ കുടിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവ കലത്തിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂടിവച്ച് വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ മൂടിവെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ.

വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തിളച്ചു കിട്ടും. ചെറിയ ചില ശ്രദ്ധകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓടുന്നതായി കാണാം. യും ചോറും ഇനി കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഗ്യാസിൽ തിളപ്പിക്കാമെങ്കിലും പരമാവധിയും കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഗ്യാസ് അധികം ലാഭിക്കാം. ഇനി ഒരു മാസം കൂടുന്ന ഗ്യാസ് രണ്ടും മൂന്നും മാസം വരെയും നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടി കിട്ടും. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top