ദുശകുനങ്ങൾ വീട് പോകുന്നില്ലേ എങ്കിൽ കാരണം തിരക്കി പോകേണ്ട ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ

സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം പലപ്പോഴും ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാകാറില്ല. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും വീടുകളിലും പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തുടർച്ചയായ രീതിയിൽ ദുഷഗുനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളു നിങ്ങളുടെ വീടിന് കുടുംബദേവ ദോഷമുണ്ട് എന്ന്. പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബ ദേവത ആരെന്നു പോലും.

   
"

അറിയാത്ത ചില പൊതു തലമുറക്കാർ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം ഏതെന്ന് കുടുംബദേവത ഏതെന്നു അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കാണാം.നിങ്ങളും ഒന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബദേവതയും കുടുംബ ക്ഷേത്രവും ഏതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഓടിയെത്തി സഹായിക്കുന്നത് മറ്റു.

ദേവി ദേവന്മാരേക്കാൾ അധികമായി കുടുംബദേവതയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കുടുംബദേവതയുടെ കോപമുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകത ക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് സന്താനമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. വിവാഹം പോലുള്ള മകളെ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ. എപ്പോഴും വഴക്കും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകാവസ്ഥയിലുള്ളവർ കിടപ്പിലായി മരണം അവരെ തേടിയെത്താതെ വലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുടുംബദേവതയുടെ കോപം ഉണ്ട് എന്നതാണ്. കുടുംബദേവതയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചുപറ്റാം മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ വഴിപാട് നടത്തുക.

Scroll to Top