നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ സൂക്ഷിക്കണം

ലക്ഷണശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും ചിലരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തുടിക്കുന്നത് നല്ല സൂചനകളും ചിലത് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതിന് മുൻസൂചനങ്ങളുമായി മനസ്സിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഈ തുടിപ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ തുടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

   
"

ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളോ ചില മണിക്കൂറുകളോ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ശുഭ സൂചനയായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വലിയ നന്മകളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നുചേരാൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ തുടിപ്പ്. എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഇത്തരം ഒരു തുടിപ്പ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാരമാക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു രോഗലക്ഷണം ആയിരിക്കാം. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ.

കണ്ണുകൾ തുടിക്കുന്നതും ചില സൂചനകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇടം കണ്ണാണ് തുടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായോ അല്ലാതെയോ ചില ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണമായി മനസ്സിലാക്കാം. അതേസമയത്ത് ഇവരുടെ വലംകനാണ് കുടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇത് ചില ദുഃഖ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം തുടിപ്പുകളെ അല്പം കാര്യമായി തന്നെ പരിഗണിക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണാം.

Scroll to Top